تبلیغات گسترده

تصفیه خانه فاضلاب شمال کیش

_

احداث این پروژه باعث افزایش سطح بهداشت عمومی، افزایش رضایتمندی شهروندان و همچنین ایجاد اشتغال برای مهندسان و متخصصان شده است. از لحاظ تکنولوژی نیز طرح تصفیه خانه شمال کیش از تکنولوژی SBR بهره گرفته و ظرفیت آن ۱۰ هزار مترمکعب می باشد.

حجم عملیات خاکی

53،000 مترمکعب

حجم عملیات خاکی

53،000 مترمکعب

حجم عملیات خاکی

53،000 مترمکعب

حجم عملیات خاکی

53،000 مترمکعب

اطلاعات پروژه

_

احداث این پروژه باعث افزایش سطح بهداشت عمومی، افزایش رضایتمندی شهروندان و همچنین ایجاد اشتغال برای مهندسان و متخصصان شده است. از لحاظ تکنولوژی نیز طرح تصفیه خانه شمال کیش از تکنولوژی SBR بهره گرفته و ظرفیت آن ۱۰ هزار مترمکعب می باشد.

ویژگی مقدار
ویژگینوع بتن مقدارEPC
ویژگیحجم عملیات خاکی مقدار53،000 مترمکعب
ویژگیحجم بتن ریزی مقدار9،000 مترمکعب
ویژگیقالب بندی مقدار19،000 مترمربع
ویژگیآرماتور گذاری مقدار1517 تن
ویژگیجمعیت تحت پوشش مقدار26،000 نفر